Brøndby Gymnastik Forening

 

 

 

Formandens beretning for 2017

 

Vi har i BGF afsluttet endnu en vellykket sæson, og det er tid til at gøre status over endnu et gymnastikår.

På sidste generalforsamling fejrede vi foreningens 40 års jubilæum som selvstændig forening. Vi betragter os som en solid og bæredygtig gymnastikforening, som er synlig i lokalsamfundet.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet har hele sæsonen igennem været effektivt, og vi har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 instruktørmøder, hvor det ene, var med deltagelse af hele bestyrelsen. Desuden har vi besøgt alle hold, for at være synlige som bestyrelse over for medlemmerne og samtidig komme i dialog med dem om vores tilbud og nye ideer.

 

BGF har en sund og solid økonomi. I 2016 modtog vi en arv fra tidligere gymnaster, Gerda og Carlo Nielsen. Arven bidrager til, at foreningen kan udføre ekstra aktiviteter, og bestyrelsen er på foreningens vegne, meget taknemelige for arven.  Vores kasserer vil efterfølgende fremlægge et gennemgået og godkendt regnskab af klubbens 2 revisorer. Desuden har bestyrelsen et forslag til, hvordan arven mest hensigtsmæssigt benyttes i fremtiden.

 

BGF.s fane

I anledning af vores 40 års jubilæum har vi købt ny fane, hvor Gerda og Carlo Nielsens initialer er indgraveret. Fanen benytter vi ved foreningens fælles arrangementer.
Endvidere har 2 af vores medlemmer i 2017 deltaget i et fanebærer kursus.

 

Medlemstallet   

Det samlede medlemstal pr. 31. december 2017 er 342, heraf er 92 børn og unge under 18 år. Det er en tilbagegang på 8 medlemmer siden sidste sæson.

Der er en lille nedgang af antallet af børn, og en mindre tilgang på voksen holdene.

 

Vi er i en tid, hvor de sociale medier fylder mere og mere, derfor er det vigtigt, at tiltrække og fastholde børn og unge, at give dem lysten til bevægelse og leg i

fællesskab med andre. Gode vaner der er etableret i barndommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Vi skal konkurrere med de kommercielle tilbud for at  tiltrække og fastholde de voksne medlemmer, hvilket giver bestyrelsen udfordringer.  Vi mener dog, at vi sagtens kan konkurrere på prisen på at deltage på vores hold, som er betydelig lavere end de kommercielle tilbud.

BGF skal fortsat være en forening, hvor der er plads til alle, og hvor foreningen tilbyder hold til børn og voksne, hvor fokus er fællesskab, leg, bevægelse og motion.       

 

Holdene

Vores sommerhold havde tilmeldt 30 deltagere, en lille forøgelse i forhold til sidste sæson. Der blev taget 14 idrætsmærker i foreningens regi. 

 

Vi havde til sæsonstart udbudt 2 børnehold (4-6 år), 2 børnehold (7-10 år) Begge aldersgrupper er med et hold både i øster og et hold i vester.

Børneholdene 4-6 år er stadig meget populære med 30 børn på hvert hold. Vi havde flere børn på venteliste, men da nogle børn stoppede i starten af sæsonen, har det givet plads til de fleste på ventelisten.    

Børnegymnastik for 7-10 årige, her er holdene ikke fyldt op, men tilslutningen er dog ”vokset” noget, i forhold til de tidligere år.  

Det er dejligt, at mange småbørnsforældre er engagerede i, at sikre at deres børn dyrker gymnastik. Ved bestyrelsens besøg på holdene, har vi samtidig kunne betragte børnenes glæde for gymnastikken, der synligt stiger ved forældrenes opbakning.  

   

Living Yolates, på 10. klasse skolen, var en nyhed sidste sæson. Her er der 12 medlemmer.

Pilatesholdet flyttede efter ønske fra instruktøren til Brøndbyvester skole og her er der 11 medlemmer. Da denne type af motion stadig er ”populær” har vi valgt at lade holdet køre videre, trods det lave medlemstal.  

Zumbaholdet på Brøndbyvester skole, er stadig velbesøgt med 30 medlemmer. Det er dog en mindre tilbagegang af medlemstallet i forhold til sidste år.  

Zumbaholdet på 10. klasseskolen hver anden uge har haft stigende medlemstal og er nu oppe på 18 medlemmer.

 

Cross Gym også på 10. klasseskolen, her deltager 11 medlemmer, men til gengæld tilbydes gymnastikken nu hver uge, hvilket gør holdet mere atraktivt, set i forhold til konkurrence fra Fittnes Centrer. Da denne form for gymnastik er meget oppe i ”tiden”, har bestyrelsen valgt at bibeholde holdet, trods det lave medlemstal, med henblik på at der med tiden kan tiltrækkes flere til holdet.

 

Vi har et motionshold for mænd i Bv og to motionshold for kvinder, et i både Bø og Bv. Medlemstallet for motionsholdet for mænd er nogenlunde stabilt og kvindeholdene har haft stigende medlemstal.

 

Yoga er fortsat meget ”hot” i foreningen, og de oprettede hold blev hurtig fyldt op. Vores formiddags hold, som var en nyhed sidste sæson, blev flyttet til et større lokale, så der blev plads til flere medlemmer. Her er der 12 medlemmer.

Der er ca. 20 medlemmer på hver af de 3 aftenhold, hvilket er det antal motions-dyrkere, som maksimum kan være i salen.

Alle yogaholdene afholdes på Kilden i Brøndbyøster.

  

Tilsammen udgør alle holdene en god og varieret motionsafdeling for voksne, som fungerer meget tilfredsstillende. 

 

Tilmelding til hold  

Den manuelle indskrivning til holdene er blevet betydelig mindre end tidligere år, og det sparer bestyrelsen for mange resourser.
Adskillige medlemmer benytter den
elektroniske indskrivning, som fungerer godt. Via et link på hjemmesiden, tilmelder medlemmerne sig det ønskede hold.

Det giver også bestyrelsen et hurtigt overblik, over de tilmeldte medlemmer på de forskellige hold ved sæsonstart.

Tillige er det gratis for vores forening af anvende portalen ”Nemtilmeld”.

 

Kurser til instruktørerne

Vi forsøger, at efterleve ønsker om kurser til uddannelse/efteruddannelse på alle niveauer for vores instruktører. Selvom vi har dygtige undervisere, er det nødvendigt  at supplere deres uddannelse og holde dem ajour kompetencemæsssigt. Det er også betydeligt for bestyrelsen, at vi følger tidens trend for motion og idræt til gavn for medlemmerne og for hele tiden at kunne fastholde og rekruttere nye medlemmer. Derved bestræber vi os samtidig på, at få nye tiltag ind i programmet.
Vores udfordring er dog fortsat, at tiltrække nye instruktører og samtidig få tilstrækkelige lokaler fra kommunen til vores hold.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er blevet opdateret og kommet i et nyt layout. Efter store udforderinger i starten for os administratorer, må vi konstatere, at siden er blevet mere overskuelig og lettere at arbejde i. Vi bestræber os på, løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. Det er vigtigt, at enhver besøgende, såvel nye som gamle medlemmer, kan finde svar på de fleste spørgsmål om foreningen.

Bestyrelsen vil opfordre alle til at benytte hjemmesiden, for at orientere sig om vores aktiviteter og hold oplysninger.

 

Ny Facebook side

I år har bestyrelsen brugt tid til at oprette og vedligeholde vores egen facebookside, for også at tiltrække flere medlemmer via de sociale medier. Bestyrelsen ønsker, at vores medlemmer hurtigt og snildt skal kunne få informationer om foreningen og blive nysgerrige på at besøge vores hjemmeside. Facebooksiden kan give information med billeder og video af vores aktiviteter på samme tid, som aktiviteten foregår, til forskel for hjemmesiden.

 

Hjemmesiden og facebooksiden supplerer fint bestyrelsens ønske om, at informere så bredt som muligt til vores medlemmer. Vi benytter dog stadig mail, når vi sender særlige invitationer til medlemmerne om events.

 

Program

Tidligere blev vores gymnastikprogram husstandsomdelt, men i år har vi valgt, kun at få trykt programmet i et lille oplag til uddeling og til at lægge på biblioteker, lægehuse og i kommunen. Samtidig annoncerede vi i Folkebladet og udsendte en mail til vores medlemmer om det nye koncept.

 

Hjemmesiden og oprettelse af vores facebookside er blevet benyttet til at reklamere om vores hold og program. Vi må nok erkende, at vi er kommet i en ny ”tidsalder”, og at fremtiden ligger i de sociale medier. Benyttelse af de sociale medier og Folkebladet til oplysning af vores program er en succes, da vi ikke har haft nogen synderlig nedgang i medlemstallet.

Programmet fik vi som vanlig trykt på kommunens eget trykkeri uden udgift for foreningen, hvilket vi er meget glade for.

 

Event

En lørdag i januar kunne vi for 5. gang, tilbyde Zumbaevent som et åbent hus arrangement i Nørregårdshallen, med en af vores Zumbainstruktører.

Her deltog ca. 20 deltagere, de fleste fra Zumbaholdene. Lidt fære end de tidligere år.

 

Samme formiddag havde vi for 2. gang børneevent, med deltagelse fra de 4 børnehold som også kunne medtage venner. Eventet blev instrueret af vores instruktører og hjælpeinstruktører fra holdene. Børnene havde leg og sjov i 2 timer, afbrudt af en lille pause, hvor de kunne få juice, frugt og pølsehorn. Her deltog ca. 25 børn.

Selve dagen synes vi er en rigtig god tradition med motion på tværs af både voksen og børneholdene, og forhåbentlig kan vi tiltrække nye medlemmer til foreningen via arrangementet. 

 

Bowling

I maj afholdt vi den årlige instruktør/idrætsdommermøde.

Bestyrelsen bestræber sig på, at fastholde vore instruktører og idrætsdommere, bl.a. ved at afholde en årlig udviklings-og hyggeaften, hvor der bliver bowlet, drøftet motion og bevægelse på tværs af holdene og spist god mad. Vi blev alle udfordret fysisk, og vi havde en inspirerende og sjov aften.  

 

Ladywalk

Endnu engang deltog ca. 29 friske kvinder i lady walk, den sidste mandag i maj, på Amager Strandpark ved Tiøren.

Der var mulighed for at gå en distance på 7 eller 12 km. En rigtig hyggelig eftermiddag/aften. 3 frivillige mandlige medlemmer sørgede for vores forplejning. Tak for den fine forplejning.

En god tradition, som vi agter at fortsætte i 2018, og her kan foreningens deltagelse bidrage til vores nye og ”gamle” medlemmer, der bliver udfordret og inspireret til flere former for motion i løbet af sæsonen. 

 

Idrætsmærke

Foreningen var i december vært ved et let traktement, der blev afholdt i klublokalet, for de medlemmer, der havde taget idrætsmærket i sommer. 

Ved arrangementet blev der overrakt 14 mærker. Dejligt, at der stadig er interesse for idrætsmærket, men desværre en tilbagegang i forhold til tidligere år.

 

Årets Statuette/vandrepokal

Uddeling af årets Statuette/vandrepokal blev uddelt samme aften, og gik til Annette Dinesen, som tak for hendes store egagement og indsats som instruktør igennem mange år i foreningen.

 

Juleafslutning

Igen i år havde alle 4 børnehold besøg af julemanden, som delte godteposer ud med sund slik, frugt og juice. Børnene fik en rigtig god juleoplevelse. Tak Ruddy fordi du stadig vil agere julemand. Flere voksenhold slutter den sidste træningsaften af med lidt fælles julespisning og hygge på eget økonomisk initiativ.

  

Tak

Foreningen har adskillige engagerede og trofaste instruktører og hjælpeinstruktører, som vi er meget tilfredse med, og som gennem en årrække har bidraget til, at foreningen har god kvalitet og stabilitet i tilbudene. 

Instruktørerne tager ansvar for god planlægning og udvikling af deres hold, og de er gode til at afløse hinanden ved sygdom og lign.
Det sætter bestyrelsen stor pris på.
Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle instruktører stor tak for jeres indsats.

 

Stor tak til bestyrelsen og suppleanter for det store arbejde, som I har lagt i foreningen i den forgangne sæson. I yder en engageret og ansvarlig indsats med et  stort initiativ, og med mange gode ideer til foreningens udvikling. Tak fordi I vil bruge en stor del af jeres fritid på foreningen. 

Speciel tak til Maj-Britt for din store arbejdsindsats og omhyggelighed vedrørende klubbens økonomi og registrering af medlemmerne, og til dig Birthe, stor tak for din indsats som instruktørkontakt, og for din hjælpsomhed ved redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden samt tilretning af program.

Sluttelig vil jeg sige tak til vores idrætsdommere, Ruddy, Henning, Vilhelm og Torben, der stabilt møder og påtager sig opgaverne, suppleret af undertegnede.

 

Alle har I været med til at bidrage til en god sæson.

 

Vi vil fortsat tilstræbe at være en attraktiv forening, gerne med forøgelse af medlemstallet og nye hold og bevarelse af en god og sund økonomi.

Bestyrelsen finder det også vigtigt, at foreningen er synlig i kommunen og lokalområdet og vil fortsat være åben for nye tiltag. Bestyrelsen har i år deltaget i forskellige arrangementer med Brøndby kommune, netop for at synliggøre foreningen og deltage i udviklingen af idrætten på tværs.

 

Med disse ord vil jeg gerne overgive beretningen til generalforsamlingen.

 

 

Lis

Februar 2018  

 

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2018.

Bestyrelsen i BGF har følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning på generalforsamlingen den 28. februar 2018 om anvendelse af beløb kr. 500.000,- arvet af ægteparret Gerda og Carlo Nielsen:

 

Kr. 100.000,- til aktiviteter for børn og unge samt udvikling/fornyelse af foreningens
                      idrætstilbud til børn og unge                
                     
Kr. 100.000,- til aktiviteter for voksne samt udvikling/fornyelse af foreningens idrætstilbud 
                      til voksne

Kr. 100.000,- til indkøb af extraordinære redskaber samt fornyelser af foreningstøj

Kr. 100.000,- til forenings- og organisationsudvikling

Kr. 100.000,- til inspiration og udvikling for foreningens instruktører.

For disse beslutninger aflægges særsklit regnskab hvert år.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                      

                                   

                                                     

Formandens beretning for 2016

 

Det er med stolthed at jeg kan fortælle, at Brøndby Gymnastik Forening i maj, kunne fejre 40 års fødselsdag/jubilæum.

I 1976 blev foreningen nemlig selvstændig, da de to foreninger, der havde været en del af Brøndby Gymnastik og Atletik forening siden 1971, gik hver til sit.

 

Vi har i BGF afsluttet endnu en vellykket sæson, og det er tid til at gøre status over endnu et gymnastikår.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet har hele sæsonen igennem været effektivt og vi har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder, samt 2 instruktørmøder, hvor det ene, var med deltagelse af hele bestyrelsen.

BGF har en sund og solid økonomi. Vores kasserer vil efterfølgende fremlægge et gennemgået og godkendt regnskab af klubbens 2 revisorer.

 

Medlemstallet

Det samlede medlemstal er pr. 31. december 2016, på 350, heraf er 100 børn og unge under 18 år. Det er en tilgang på 14 medlemmer siden sidste sæson.

Det er en lille nedgang af antallet af børn, og en mindre tilgang på voksen holdene.

Vi er i en tid, hvor de sociale medier fylder mere og mere, derfor er det vigtigt, at tiltrække og fastholde børn og unge, at give dem lysten til bevægelse og leg i fællesskab med andre. Gode vaner der er etableret i barndommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Vi skal konkurrere med de kommercielle tilbud, når det gælder pris, og stadig tiltrække og fastholde de voksne medlemmer, hvilket giver bestyrelsen udfordringer.

BGF skal fortsat være en forening, hvor der er plads til alle, og hvor foreningen tilbyder hold til børn og voksne, hvor fokus er leg, bevægelse og motion.

 

Holdene

Vores sommerhold havde tilmeldt 26 deltagere, samme antal som sidste sæson.

Der blev taget 16 idrætsmærker i foreningens regi.

 

Vi havde til sæsonstart udbudt 2 børnehold (4-6 år), 2 børnehold (7-10 år)

Begge aldersgrupper er med et hold både i øster og et hold i vester.

Børneholdene 4-6 år er stadig meget populære og med stor tilslutning og med flere børn på venteliste.

Børnegymnastik for 7-10 årige, her er holdene ikke fyldt op, men tilslutningen er dog ”vokset” noget, i forhold til de tidligere år,

Dejligt at så mange småbørnsforældre er engageret omkring deres børn og se børnenes glæde for gymnastikken, der stiger ved forældrenes opbakning.

Zumba forældre / barn (børn fra 11 år), som har været et tilbud de sidste sæsoner, har haft meget ringe antal medlemmer.

Derfor valgte vi at nedlægge holdet inden sæsonstart.

 

Som noget nyt, kunne vi ved sæsonstart, tilbyde Living Yolates, på 10. klasse skolen. Det er en blanding af pilates og Yoga. Her er der 15 medlemmer.

Pilatesholdet på samme skole, er stadig populært, med 11 medlemmer.

Det er en halvering af holdet i forhold til sidste år, da flere af disse medlemmer, har valgt Yolates i stedet.

Vores Zumbahold på Brøndbyvester skole, er stadig en succes, og har stadig det største antal medlemmer af vores hold, nemlig 38. Det er en stigning medlemstallet i forhold til sidste år.

Da vi jo nedlage forældre/barn Zumba holdet, oprettede vi i stedet et voksen Zumba hold på 10. klasseskolen, så vi stadig kunne tilbyde Zumba både i BØ og BV. Holdet er på 12 medlemmer.

Cross Gym er deltager antallet på 11. Da denne form for gymnastik er meget oppe i ”tiden”, har bestyrelsen valgt at bibeholde holdet, trods det lave medlemstal.

Det nye Zumbahold og Cross Gym tilbydes undervisning hver anden uge.

Vi har et motionshold for mænd, et motionshold for kvinder, begge om tirsdagen i Brøndbyvester, og et om onsdagen i Brøndbyøster. På tirsdages holdene er er medlemstallene nogenlunde stabile, med ca. 25 på hvert hold. Motionsholdet om onsdagen er med ny instruktør. Her er medlemstallet 12.

Yoga er meget ”hot” og de oprettede hold blev hurtig fyldt op og med flere voksne på venteliste inden sæsonstart. Derfor tilbød vi, som noget nyt i år, et formiddags-hold. Dog kan der max være 9 i lokalet, men en stor succes.

Ud over dette har vi 1 Yoga hold om tirsdagen og 2 hold Yoga om torsdagen. Der er ca. 20 medlemmer på hver af de 3 hold, som er max, der kan være i salen. Alle holdene er på Kilden i Brøndbyøster.

 

Tilsammen udgør alle holdene en god og varieret motionsafdeling for voksne, som fungerer meget tilfredsstillende.

 

Den manuelle indskrivning til holdene ved sæsonstart, er blevet betydelig mindre, og det sparer bestyrelsen for mange resurser. Mange medlemmer benytter den elek-troniske indskrivning, som fungerer godt og hvor man via et link på hjemmesiden, tilmelder sig det ønskede hold. Det giver også bestyrelsen et hurtigt overblik, over de tilmeldte medlemmer på de forskellige hold. Tillige er det gratis for vores forening af anvende portalen ”Nemtilmeld”.

 

Program

Det program som vi uddelte til denne sæson, havde vi igen, efter aftale med kommunen, fået trykt på kommunens eget trykkeri uden udgift for foreningen, hvilket vi er meget glade for.

Uddelingen af programmet blev varetaget af en 7. skoleklasse fra Brøndbyvester skole.

Det var en stor fordelingsopgave, så en stor tak til dig Torben og ligeledes Ruddy, at I ville bruge både tid og energi på den opgave.

Det er vores indtryk, at rigtig mange stadig bruger gymnastikprogrammet og ikke hjemmesiden, for oplysning om hold og sæsonstart.

Bestyrelsen har overvejet, om vi i stedet for manuelt programuddeling, skal annoncere i Folkebladet om hold og sæsonstart.

Det er skal bestyrelsen drøfte igen i 2017.

 

Hjemmesiden

Vi bestræber os på, løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. Det er vigtigt, at enhver besøgende, nye og gamle medlemmer, finder svar på de fleste spørgsmål, og den kan give, den information om foreningen, som der ønskes. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle til at bruge hjemmesiden.

 

DGI

En søndag i januar havde bestyrelsen et seminar, ledet af Marianne Høyer fra DGI, som var en forsættese af mødet i efteråret 2015, hvor vi havde fået afdækket foreningens behov for drift og udvikling.

Bestyrelsen arbejdede med synliggørelse, af alle foreningens opgaver generelt og individuelt for hvert bestyrelsesmedlem, samt sætte opgaverne ind i et årshjul, hvilket giver os lettelser og især overblik, over bestyrelsens opgaver hele året.

Arbejdet har medvirket til, at bestyrelsen er blevet yderligere rustet til bestyrelses-arbejdet, og planlægningen af arbejdet, er blevet mere synligt, for alle bestyrelses-medlemmerne.

Vi havde en rigtig spændende og udbytterig dag med konsulenten fra DGI.

 

Event

En lørdag i januar, kunne vi for 5. gang tilbyde Zumbaevent, som åbent hus arrangement i Nørregårdshallen, med en af vores Zumbainstruktører.

Det var en stor succes med ca. 30 deltagere, de fleste fra Zumbaholdene.

En rigtig god tradition, med motion på tværs af holdene, og forhåbentlig også kan trække nye medlemmer til klubben.

Samme lørdag, om formiddagen, havde vi for 1. gang børneevent, med deltagelse fra de 4 børnehold og med instruktører og hjælpeinstruktører fra holdene.
Det var en stor succes, med leg og sjov i 2 timer, afbrudt af en lille pause, hvor børnene kunne få juice, frugt og pølsehorn. Her deltog ca. 25 børn.

 

Bowling

Ved sæsonens afslutning, afholdt vi det årlige instruktør/idrætsdommermøde i maj måned.

Bestyrelsen bestræber sig på, at fastholde vore instruktører og idrætsdommere, bl.a. ved at afholde en årlig udviklings-og hyggeaften, hvor der bliver bowlet, drøftet motion og bevægelse på tværs af holdene og spist god mad.

Vi blev alle udfordret fysisk og samtidig havde vi en inspirerende aften.

 

Ladywalk

Som noget nyt og med initiativ fra Pilatas instruktøren, deltog 20 friske kvinder i lady walk, den sidste mandag i maj, på Amager Strandpark ved Tiøren.

Der var mulighed for at gå en distance på 7 eller 12 km. En rigtig hyggelig eftermiddag/aften i det skønneste vejr og med 3 frivillige mandlige medlemmer, som sørgede for vores forplejning. Håber det bliver en tradition, da foreningens deltagelse, kan bidrage til vores nye og ”gamle” medlemmer, bliver udfordret og inspireret til flere former for motion i løbet af sæsonen.

 

Idrætsmærke

Foreningen var i december, vært ved et let traktement, der blev afholdt i klublokalet, for de medlemmer der havde taget idrætsmærket i sommer.

Ved arrangementet blev der overrakt 16 mærker. Flot at så mange stadig viser interesse for idrætsmærket og at vi til dels kan fastholde antallet.

Uddeling af årets Statuette/vandrepokal, uddeles denne aften som tradition, og gik til Torben Nielsen, som tak for hans store arrangement i klubben, som idrætsdommer og tidligere formand for klubben.

 

Juleafslutning

Igen i år havde alle 4 børnehold besøg af julemanden, som delte godteposer ud med sund slik, frugt og juice. Det var en stor succes, hvor børene fik en god juleoplevelse.

Tak Ruddy fordi du stadig vil agere julemand.

Som juleafslutning, slutter flere voksenhold den sidste træningsaften, af med lidt fælles spisning og hygge. Julearrangementerne er på eget økonomisk initiativ.

 

Tak

Vi har i foreningen en god styrke af engagerede og trofaste instruktører og hjælpeinstruktører, som vi er meget tilfredse med, og som gennem en årrække har bidraget til, at foreningen har god kvalitet og stabilitet i tilbudene.

Instruktørerne tager ansvar for god planlægning og udvikling af deres hold og er gode til at afløse hinanden ved sygdom og lign. Det sætter bestyrelsen stor pris på.

Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle instruktører stor tak for jeres indsats.

 

Det har været en spændende og udfordrende sæson med mange ting der skulle tages stilling til.

Stor tak til bestyrelsen og suppleanter, for det store arbejde, som I har lagt i foreningen i den forgangne sæson. I yder en engageret og ansvarlig indsats, med et stort initiativ og med mange gode ideer til foreningens udvikling.

Tak fordi i vil bruge en stor del af jeres fritid på foreningen.

Speciel tak til Maj-Britt, for din store arbejdsindsats og omhyggelighed vedrørende klubbens økonomi og registrering af medlemmerne, og til dig Birthe, stor tak for din indsats som instruktørkontakt, samt hjælpsomhed ved redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden og tilretning af program. Du er en stor støtte og siger aldrig nej til en opgave.

 

Sluttelig vil jeg sige tak til vores idrætsdommere, Ruddy, Henning, Vilhelm og Torben, der stabilt møder og påtager sig opgaverne, suppleret af undertegnede.

 

Alle har I været med til at bidrage til en god sæson.

 

Vi vil fortsat tilstræbe at være en attraktiv forening, gerne med forøgelse af medlemstallet og bevarelse af en god og sund økonomi.

Bestyrelsen finder det også vigtigt, at foreningen er synlig i kommunen og lokalområdet og vil fortsat være åben for nye tiltag.

 

Med disse ord vil jeg gerne overgive beretningen til generalforsamlingen.

 

Og som tidligere nævnt, skal vi fejre foreningens jubilæum og vi vil være vært ved lidt champagne og tapas, når vi har afsluttet generalforsamlingen.

 

Lis

 

Februar 2017

 


 

 

 

 

     

.            

 


                                   

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk