Brøndby Gymnastik Forening

 

 

                                                  Vedtægter for Brøndby Gymnastik Forening
                                                                                  BGF
                                                               Stiftet den 18. februar 1971

Senere ændret den 26. april 1999, den 2. april 2001, 27. den februar 2002, den 25. februar 2014 og den 28. februar 2018.

                                                                              § 1
Foreningens navn er Brøndby Gymnastik Forening med signatur BGF. Hjemsted er Brøndby kommune.

                                                                              § 2
Foreningen som er upolitisk, har til formål at samle interesserede til at dyrke gymnastik, således at interesse for bevægelse og engagement i det sociale liv for alle medlemmer styrkes. Medlemmernes fælles medvirken og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

                                                                             § 3
1. Alle kan optages som medlemmer, dog med en aldersgrænse nedefter på 4 år. Børn under 16 år skal have forældres eller værges samtykke.
2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af foreningsskadelig optræden, dog først efter at det pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig til forsvar for sin handlemåde. En sådan udelukkelse kan af det ekskluderede medlem indankes for den næst følgende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling og skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Godkender generalforsamlingen udelukkelsen, kan medlemmet kun optages i foreningen igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
3. Æresmedlemmer kan efter forslag fra bestyrelsen udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning, til hvis vedtagelse der kræves flertalsbeslutning.

                                                                           § 4
1. Der betales kontingent forud ved sæson start, for henholdsvis sommer- og vintergymnastik. Kontingentet dækker 1 års medlemskab.
2. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give et medlem hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling for en kortere eller længere periode.
4. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.
5. Ved udmeldelse indenfor den første måned i ny sæson tilbagebetales det fulde kontingent. Ved senere udmeldelse, kan bestyrelsen i særlige tilfælde træffe beslutning om hel eller delvis tilbagebetaling.

                                                                           § 5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer - hvoriblandt formanden eller næstformanden - er til stede.
3. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
4. Bestyrelsen tager referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen.
5. Bestyrelsen vælges på generalforsamling (jfr. § 8 stk 4 pkt. 5) for 2 år af gangen. Formand og kasserer vælges direkte,
   den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, Kassereren
   og den re
sterende bestyrelse vælges på lige årstal. Suppleanter og revisor vælges for 1 år af gangen.
   Ved alle valg kan genvalg finde sted.

6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

                                                                           § 6
  Foreningen er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland.

                                                                            § 7
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

                                                                            § 8
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden den 1. juni. Dato for generalforsamling annonceres i gymnastikprogrammet. Medlemmerne indkaldes ved annoncering på foreningens officielle hjemmeside – www.brondbygym.dk - med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.
3. Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden.
4. Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

                 Pkt 1      Valg af dirigent
        Pkt 2      Beretning
         Pkt 3      Regnskab
                    Pkt 4      Indkomne forslag
                              Pkt 5      Valg af bestyrelse m.m.
                                      Formand/Kasserer 
                                             Bestyrelsesmedlemmer
                                                 Suppleanter til bestyrelsen
                        2 revisorer
                                    1 revisorsuppleant
        Pkt 6      Eventuelt

5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. I så fald skal skriftlig begæring herom indsendes til bestyrelsen, som forpligter sig til at afholde denne senest 14 dage efter, med indvarsling senest 8 dage før fastlagt dato. De medlemmer, som har begæret generalforsamlingen, har mødepligt.
6. En lovlig indvarslet generalforsamling (jfr. § 8 stk 1,3,4 og 5) er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
7. Til vedtagelse af beslutninger, som generalforsamlingen måtte ønske at træffe, kræves almindelig flertalsbeslutning (jfr. dog § 9). Stemmeberettiget er ethvert medlem som er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt det forlanges. 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, til kassererposten dog 20 år.
8. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 dele af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemme på en generalfor-samling. Såfremt dette ikke kan opnås, kan vedtægtsændringer vedtages på en efterfølgende ekstraordinær general-forsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte stemme-berettigede medlemmer for at vedtægterne kan vedtages.

                                                                            § 9
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en alene med dette formål indvarslet generalforsamling, på hvilken mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.
2. På denne generalforsamling opgøres foreningens midler, og disse tilfalder Brøndby kommune til gavn for idrætten i kommunen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk